Status på WP 4, Kontrollerede eksponeringsforsøg

W.P 4.1 Per Axel Clausen

Støvpartiklers dynamik

Den forskning der varetages af Professor Peder Wolkoffs forskerteam foregår i laboratorier og klimakamre og handler om de kemiske stoffer, der findes i vores omgivelser og deres virkning på helbredet hos mennesker og dyr.
Seniorforsker Per Axel Clausen vil i laboratoriet gennemføre studier, hvor han undersøger, hvordan fugtighed virker på støvpartiklers dynamik, når det bevæger sig rundt i luften. Han vil samtidig se på forskellen i, hvordan støvet aflejres på overflader i fugtig og i tør luft. Projektet indeholder også målinger af, hvilke kemiske komponenter støv typisk indeholder og hvordan de kemiske komponenter bliver nedbrudt.Der skal foretages flere målinger inden resultaterne af undersøgelserne foreligger.
 
W.P 4.2 Anne Mette Madsen and Mika Frankel

Frigivelse af svampesporer til luften

Udover at indsamle støv har seniorforsker Anne Mette Madsen og ph.d.-studerende Mika Frankel været beskæftiget med at undersøge, hvordan små bestanddele af skimmelsvampen Botrytis cinerea og en kultur af forskellige svampearter på gipsplader, opfører sig i forskellige luftfugtigheder, når de påvirkes fysisk, f.eks. af en luftstrøm. Botrytis cinerea er en gråskimmelart, der angriber grøntsager og byggematerialer under fugtige forhold. De forskellige svampearter var indsamlet fra boliger.
 
Forskerne har således kigget nærmere, hvordan svampesporerne frigives til omgivelserne ved forskellige relative luftfugtigheder. Forskningsresultaterne viser, at skimmelsvamp, der stammer fra en fugtskade i en bolig frigives i stort omfang, når svampen udtørrer. Jo lavere relativ luftfugtighed, jo større var forekomsten af de ultrafine partikler fra svampen. Hvis disse partikler indåndes, kan det have helbredsmæssige følger. Forskerne bemærkede, at svampesporerne kun blev frigivet ved en ydre fysisk påvirkning som et vindpust .
 
W.P 4.3.1.1 Torben Sigsgaard og Ingunn Riddersvold

Støv og ozons virkning på helbredet 

Professor Torben Sigsgaard og forsker Ingunn Riddersvold har gennemført et laboratorieforsøg med mennesker, hvor de undersøgte helbredseffekterne hos raske personer, der indånder støv fra private boliger blandet med luftarten ozon. Forsøget er gennemført som et kontrolleret forsøg i et såkaldt klimakammer, hvor en række forsøgspersoner udsættes for støvpartikler og ozon. 24 sunde og raske personer mellem 60 og 70 år deltog i denne dobbelte blindtest, hvor man undersøgte de helbredsmæssige følger af at indånde støv og ozon.
 
Under forsøget indåndede deltagerne støv og ozon gennem fem en halv time. Forsøgspersonerne indåndede både støvet og ozonen hver for sig og i kombination. Under forsøget målte de to forskere hjerte- og lungefunktionen hos deltagerne. Målet er at undersøge, om forhøjet ozonkoncentration i luften i kombinationen med støv har en øget effekt på helbredet.
Der skal nu foretages analyser af målingerne inden resultater af forsøget foreligger.
 
W.P 4.3.1.2 Torben Sigsgaard og Jacob Bønlykke 

Kitin og LPS og deres inflammatoriske virkning

Ved denne dobbelte blindtest ønsker Professor Torben Sigsgaard og lektor Jacob Bønlykke at  måle på betændelsesreaktioner hos forsøgspersoner, der får to slags proteiner, kitin og LPS, forkortet fra lipopolysaccharid, indsprøjtet i næsen. Undersøgelsens formål er at sammenligne følgerne af kitins inflammatoriske virkning i næseslimhinden med virkningen af LPS hos en kontrolgruppe. Undersøgelsen kan åbenbare viden om de underliggende patofysiologiske mekanismer, der er involveret i menneskelige reaktioner på disse forurenende stoffer.
Forsøgets resultat viste ingen effekter af kitin, men derimod af LPS i kontrolgruppen.
 
W.P 4.3.1.22.1 og 4.3.2.2 Søren T. Larsen, Peder Wolkoff, Maria Hammer, Vivi Kofoed-Sørensen, Per A. Clausen, G.D. Nielsen

Formaldehyd og luftvejreaktioner

Professor Peder Wolkoffs forskerteam ønsker at kortlægge, i hvor høj grad luftfugtighed og formaldehydpåvirkning er med til at fremkalde luftvejsreaktioner hos levende individer. Forsøgene blev gennemført på mus, der dels var normale (ikke sensibiliseret), dels blev sensibiliseret (astma-mus) før udsættelse for høj/lav fugtighed ved tre forskellige luftkoncentrationer af formaldehyd.
 
Mus blev sensibiliseret med ovalbumin, der er et protein, der stammer fra æggehvide. Musene blev ved sensibiliseringen gjort følsomme overfor proteinet. De normale mus blev behandlet med saltvand. Efter sensibiliseringen blev et antal ikke-sensibiliserede og sensibiliserede mus placeret ved hhv høj og lav relativ luftfugtighed i nogle dage. Derpå blev musene udsat for tre forskellige luftkoncentrationer af formaldehyd og forskerne foretog forskellige målinger på musenes vejrtrækning for at finde ud af, om de blev påvirket af formaldehyd hhv den relative fugtighed. Deres næser blev også udskyllet mhp måling af inflammation i luftvejene.
 
Forskerne fandt, at de saltvands-sensibiliserede mus, der opholdte sig i tørt miljø reagerede tydeligere i de nedre luftveje på formaldehydkoncentrationer på 1,8 og 7 ppm end de mus der var sensibiliseret med ovalbumin. Ppm er parts per million og udtrykker, hvor mange molekyler af et stof, der forekommer blandt en million molekyler, altså et mål for koncentrationen. Forskerne mener, at resultatet kan skyldes, at de ovalbumin-sensibilserede mus har en øget produktion af slim i næsen, der fanger formaldehyden, og dermed beskytter de nedre luftveje.

Terpener og irritationer i øjne og luftveje

Terpeners reaktionsprodukter med ozon er mistænkt for at forårsage øjen- og luftvejseffekter hos mennesker. I dette projekt har Peder Wolkoff og hans forskere efterprøvet de respiratoriske virkninger på mus, når de udsættes for fem af de oftest forekommende reaktionsprodukter fra de hyppigst anvendte terpener herunder limonen, geraniol og terpineol, som anvendes som opløsningsmidler og duftstoffer i almindelige husholdningsprodukter eller som er til stede i hudens lipider (squalen).
 
Undersøgelsen tyder på, at ingen af de afprøvede stoffer under normale omstændigheder bidrager væsentligt til irritation i øjne og øvre og nedre luftveje. Undersøgelsen peger dog på, at to af stofferne, hhv IPOH og 4-OPA, under visse omstændigheder bør overvåges mhp på slimhindeirritation og bronchokonstriktion. Arbejdet er publiceret i Toxicology Letters 216 (2013) 54-64.
 

Artikler

Applications of the comet assay in particle toxicology: air pollution and engineered nanomaterials exposure. Møller P, Hemmingsen JG, Jensen DM, Danielsen PH, Karottki DG, Jantzen K, Roursgaard M, Cao Y, Kermanizadeh A, Klingberg H, Christophersen DV, Hersoug LG, Loft S. Mutagenesis 30 (2015) 67-83

Ozone reaction characteristics of indoor floor dust examined in the emission cell ‘‘FLEC’’ Vibenholt, A. Clausen P.A, Wolkoff, P. Chemosphere, Volume 107, July 2014, Pages 230–239

Oxidative stress and inflammation generated DNA damage by exposure to air pollution particles  Møller P, Danielsen PH, Karottki DG, Jantzen K, Roursgaard M, Klingberg H, Jensen DM, Christophersen DV, Hemmingsen JG, Cao Y, Loft S. Mutation Res Rev 2014

Determinants of house dust, endotoxin, and β-(13)-d-glucan in homes of Danish children. Holst G, Høst A, Doekes G, Meyer HW, Madsen AM, Sigsgaard T. Indoor Air 2014 

Effect of relative humidity on the aerosolization and total inflammatory potential of fungal particles from dust-inoculated gypsum boards. Frankel, M., Hansen, EW and Madsen, A,M.  Indoor Air 24 (2014) 16-28.

Adjuvant and inflammatory effects in mice after repeated subchronic inhalation of allergen and ozone-initiated limonene reaction products. Hansen, J.S., Nielsen, G.D., Sørli, J.B., Clausen, P.A., Wolkoff, P., Larsen, S.T.  J Toxicol Environ Health A, 76 (2013) 1085-1095.

Recent trend in risk assessment of formaldehyde exposures from indoor air, Gunnar Damgård Nielsen, Søren Thor Larsen, Peder Wolkoff, Arch Toxicol (2013) 87:73–98

Acute airway effects of airborne formaldehyde in sensitized and non-sensitized mice housed in a dry or humid environmentSøren Thor Larsen, Peder Wolkoff, Maria Hammer, Vivi Kofoed-Sørensen, Per Axel Clausen, Gunnar Damgård Nielsen, Toxicology and Applied Pharmacology 268 (2013) 294–299.

Indoor air pollutants in office environments: Assessment of comfort, health and performance, Peder Wolkoff, International Journal of Hygiene and Environmental Health 216 (2013) 371– 394

Human reference values for acute airway effects of five common ozone-initiated terpene reaction products in indoor air, Peder Wolkoff, Søren T. Larsen, Maria Hammer, Vivi Kofoed-Sørensen, Per A. Clausen, Gunnar D. Nielsen, Toxicology Letters 216 (2013) 54– 64
 
 
The influence of temperature on the emission of di (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) from PVC flooring in the emission cell FLEC. Clausen P.A., Liu Z., Kofoed-Sørensen V., Little J.C. and Wolkoff P. (2012)Environmental Science & Technology 46, 909-915. 

Cancer effects of formaldehyde: A proposal for an indoor air guideline value. Nielsen, G.D., Wolkoff, P. Arch Toxicol 84 (2010) 423-446. 

Non-cancer effects of formaldehyde and relevance for setting an indoor air guideline. Wolkoff, P., Nielsen, G.D.  Environ Int, 36 (2010) 788-799.

Konferencebidrag

Generation of Fungal Aerosols for Mice Inhalation Studies. Madsen, A. M., I. K. Koponen, J.S. Hansen, E.W. Hansen, S. T. Larsen, K. I. Lieke and P. Wolkoff. Mikrobiologisk selskab, København 2014.

Comparison of methods for sampling indoor microbial aerosols and influence of activities in the home on the measured exposure level. C. Jürgensen, M. Frankel, D. Ismail, N. Hamza, E.W. Hansen and A.M. Madsen.  Airmon 2014

Exposure and inhalation of fungal particles by mice. Inhaled Particles XI (IPXI) Madsen A.M., Hansen J.S., Hansen E.W., Larsen S.T., Koponen I.K., Lieke K.I., and Wolkoff P., organised by the British Occupational Hygiene Society (BOHS) in Nottingham, UK on 23 to 25 September 2013.

Effect of relative humidity on the aerosoliza-tion and total inflammatory potential of fungal particles from dust-inoculated gypsum boards Frankel M., Hansen E.W. and Madsen A.M. (2013).  Indoor Air;

Thermal solid phase extraction for GC-MS analysis of complex samples Kofoed-Soerensen V., Noergaard A.W., Wolkoff P., Clausen P.A. . International Mass Spectrometry Conference (IMSC) 2012.