Forskningsprojekter

WP 1 Eksponering i danske boliger

WP 1.1
Indeklimastudier i fem danske boliger

Projektet er et studie af fem danske boliger gennem et år. Studiet undersøger årstidsafhængige forandringer i luftskiftet og skift i forskellige forureningskilders opførsel hen over året. Desuden afprøver studiet forskellige teknikker til indsamling af støv og måling af luftskiftet.

WP 1.2
Påvirkninger fra indeklima i 60 danske hjem

Projektet undersøger indeklimaet i 60 danske hjem i opvarmningssæsonen. Undersøgelserne skal sammen med studiet i WP 1.1 danne grundlag for en eksponeringsmodel. Vi sammenligner indsamlingsmetoder og undersøger forekomsten af kemiske stoffer og forureningskilder fra biologisk materiale, fx bakterier, vira og skimmelsvampe.

WP 1.3
Udvikling af ​​en eksponeringsmodel

Projektet omfatter udvikling af ​​en eksponeringsmodel til at forudsige eksponeringen af beboerne i en bolig. Udvikling af modellen sker på grundlag af pilotstudiet,  WP 1.1 og tværsnitsundersøgelsen, WP 1.2.

WP 2 Befolkningsundersøgelser

WP 2.1
Sammenhæng mellem indeluftkvalitet og helbred

Projektet undersøger sammenhængen mellem indeluftens kvalitet og risikoen for hjerte- og kredsløbssygdomme, lungesygdomme og kræft.

WP 2.2
Indeklima i boliger og helbred hos børn

Med udgangspunkt i undersøgelsen Sundhed for Mor og Barn (BSMB) undersøger projektet sammenhængen mellem indeklimaet og helbredet hos børn.

WP 2.3
Indeluftkvalitet og midaldrendes helbred

Projektet undersøger sammenhængen mellem indeluftens kvalitet og risikoen for hjerte- og kredsløbssygdomme i en større midaldrende befolkningsgruppe i København.

WP 2.4
Astma, allergi og indeklima

Projektet undersøger, om der er en sammenhæng mellem indeklimaet i private hjem og forekomsten af astma og allergi hos beboerne.

WP 2.5
Astma og allergi hos skolebørn

Projektet er et tværgående studie, der undersøger relationer mellem indeklima og astma og allergi hos skolebørn.

WP 2.6
Opfølgning af sundhedsmæssige effekter af indeklimaet i store befolkningsgrupper

I Danmark har vi helt enestående muligheder for følge store befolkningers sundhedstilstand via registre.

WP 3 Interventionsstudier

WP 3.1
Intervention med fjernelse af partikler

Projektet undersøger, hvorvidt færre støvpartikler har en positiv effekt på helbredet hos ældre mennesker med hjertekarsygdomme.

WP 3.2
AstmaVen, Intervention med fjernelse af husstøvmider gennem øget ventilation

Projektet undersøger, om der via generel ventilation kan dokumenteres forbedret sygdomsforløb og trivsel i vintersæsonen for børn med astma og husstøvmideallergi uden andre allergier.

WP 4 Kontrollerede eksponeringsstudier

WP 4.1
Karakterisering af støvpartiklers kemi

Projektet undersøger, hvordan fugt påvirker støvpartiklers adfærd i luften og på overflader.

WP 4.2
Indflydelse af fugtighed på frigivelse af partikler fra svampen Botrytis cinerea i indeklimaet

Projektet undersøger, om svampen Botrytis cinerea afgiver sporer under udtørring i bygninger, og hvilken betydning luftens relative fugtighed har for sporeafgivelse og for, hvor stor en andel af de afgivne svampepartikler, der kan trænge ned i luftvejene.

WP 4.3
Ozons sundhedsmæssige betydning for indeklimaet i samspil med forekomsten af reaktive VOCer

Projektet skal give ny viden om ozons sundhedsmæssige betydning for indeklimaet i samspil med forekomsten af flygtige organiske forbindelser (VOCer), der afgives fra en lang række almindelige forbrugerprodukter.

WP 4.3.1.1
Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for støv og ozon

Projektet omfatter laboratorieforsøg, der undersøger, hvordan personer reagerer overfor påvirkninger fra støv og ozon.

WP 4.3.1.2
Klimakammerforsøg, hvor mennesker udsættes for kitin

Projektet undersøger, hvordan LPS og kitin påvirker helbredtilstanden hos mennesker.

WP 4.3.2.1
Formaldehyd-eksponering ved forskellige fugtigheder og sensitisering

Projektet undersøger formaldehyd-eksponering ved forskellige fugtigheder og sensitisering.

WP 4.3.2.2
Respiratoriske effekter af nøgle ozon-terpen initierede reaktionsprodukter

Projektet undersøger respiratoriske effekter af nøgle ozon-terpen initierede reaktionsprodukter.