Luften indendørs kan let renses for partikler

Forskning ved Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO) viser, at indendørs luftforurening med partikler kan fjernes ved en simpel filtrering af luften. Forskerne venter, at man i fremtiden vil udstyre både nye og eksisterende boliger med filtersystemer til luftrensning. Først skal forskernes eksperimentelle udstyr dog videreudvikles, så det i praksis kan anvendes i boliger.

Frisk luft er ikke altid ren luft

Luftforurening med små partikler er årsag til flere tusind dødsfald i Danmark hvert år, forårsaget af luftvejslidelser og hjertekarsygdomme. Den udendørs luftforurening trænger ind i husene, hvor vi opholder os 90 pct. af tiden. I storbyer kommer luftforureningen bl.a. fra trafikken, og i villakvarterer kan den skyldes brændeovne.

    Udeluft er derfor ikke altid det samme som ren luft: Når vi lufter ud, kan vi få forurenet luft ind i boligen. Men bl.a. for at tilføre ilt og fjerne fugt bør der i boliger være så megen ventilation, at al luften udskiftes mindst hver anden time. Selvom luften udendørs ikke er ren, så er det – altid under normale omstændigheder – bedre at lufte ud end at lade være. I mange boliger sker dette ved regelmæssigt at åbne vinduerne og anden form for naturlig ventilation, mens det i andre, særligt nyere boliger, sker vha. mekaniske ventilationssystemer.

    Forskerne i CISBO satte sig for at undersøge, om det vil være praktisk muligt at gå skridtet videre og behandle luften indendørs, så den får en højere kvalitet:

    ”Spørgsmålet var, hvor let vi kunne fjerne forureningspartiklerne fra luften indendørs”, fortæller professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet, som er en af forskningslederne ved CISBO.

    Svaret præsenterede CISBO’s forskere for nylig på en konference i Australien 8. til 12. juli, og det lover godt for den indendørs luftkvalitet: Man kan med forbavsende enkle midler bortfiltrere størsteparten af forureningspartiklerne i luften indendørs.

Simpelt design

Den metode, som forskerne anvendte til deres eksperimenter, bestod ganske enkelt i at suge luften gennem et fint filter.

    ”Vi har bevidst valgt et såre simpelt design. Hos nogle forhandlere kan man købe såkaldte luftrensere med avancererede tekniske løsninger eller med begrænset luftbehandlingskapacitet. Vi ville være sikre på effekten og har derfor valgt en meget traditionel og kraftigt virkende teknologi – så må producenterne stå for produktudviklingen, når vi nu har vist, at den simple teknologi virker”, siger Lars Gunnarsen.

    ”Vi har således bygget vores egne store luftrensere med traditionelle HEPA-filtre. De er desuden meget støjsvage, for det nytter jo ikke noget at rense luften, hvis beboerne bliver syge af støj”, forklarer han.

    De store luftrensere blev installeret i 27 boliger nær stærkt trafikerede veje i København. Halvdelen af luftrenserne havde et effektivt filter, og den anden halvdel havde det ikke. Forskerne ønskede nemlig ikke kun at måle effekten på koncentrationen af fine partikler, men også på beboernes velbefindende, hvilket kan ske ved, at man har en gruppe beboere, der faktisk har fået renset luften, såvel som en kontrolgruppe der ikke har.

    Der var markant større effekt på partikelkoncentrationen i de boliger, som var udstyret med virksomme luftrensere, i sammenligning med boligerne uden.

    ”Det interessante er, at det har vist sig at være så enkelt at rense luften effektivt indendørs. Udfordringen bliver nu at omsætte vores eksperimentelle udstyr til nogle mere elegante løsninger, som kan vinde indpas i almindelige boliger”, siger Lars Gunnarsen.

    Han forventer, at vi i fremtiden langt oftere end i dag vil opleve, at luften indendørs bliver filtreret for partikler. Dette kan ske gennem nye systemer med recirkulation, som i CISBO-forskernes eksperimenter, men det kan lige så vel ske gennem at indbygge effektive filtre i de mekaniske ventilationssystemer, som mange boliger i forvejen udstyres med.

    ”Man kan også forestille sig, at renovering af boliger i storbyen oftere vil komme til at omfatte etablering af mekaniske ventilationsanlæg med genvinding af varmen fra udblæsningsluften og effektiv rensning af indblæsningsluften”, siger Lars Gunnarsen.

    Forskningscentret CISBO er finansieret af Realdania og består af indeklimaforskere fra Aarhus Universitet, DTU, Københavns Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø samt Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet.

”Det interessante er, at det har vist sig at være så enkelt at rense luften indendørs”, siger professor Lars Gunnarsen, som indgår i Center for Indeklima og Sundhed i Boliger (CISBO).

CISBO-forskerne byggede deres egne luftrensere, som har stor kapacitet og lavt støjniveau. Ph.d.-studerende Michal Spilak, der her ses i felten, håber, at det eksperimentelle udstyr kan videreudvikles til mere elegante løsninger, som kan vinde indpas i almindelige boliger.

Yderligere oplysninger: Professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut (lbg@sbi.dk, telefon 9940 2395, mobil 2360 5696) eller CISBO’s centerleder, professor Torben Sigsgaard, Aarhus Universitet (ts@mil.au.dk, telefon 8716 8013, mobil 2899 2426).

Ny forskning